REGULAMIN świadczenia usług i sprzedaży w FHU MIM S.C. ZBIGNIEW MAMALA, EWA MAMALA (dalej: Portal)

obowiązuje od 01.04.2019 r. 

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady sprzedaży Produktów na Portalu.

I. POJĘCIA: 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MIM S.C. ZBIGNIEW MAMALA, EWA MAMALA (ADMINISTRATOR, SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA) FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MIM S.C. ZBIGNIEW MAMALA, EWA MAMALA–  z siedzibą z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. Maksymiliana Marii Kolbego 6, 34-730 Mszana Dolna, nr telefonu: 504 164 856, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki. 

2. UŻYTKOWNIK/KLIENT –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej (Użytkownik) lub Umowę Sprzedaży (Klient).

3. KODEKS CYWILNY –ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.2017.459).

4. KONSUMENT –Użytkownik będący osobą fizyczną dla której zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowy Sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. PORTAL –portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.mimmeble.pl, na którym prowadzony jest Sklep Internetowy.

6. PRODUKTY– produkty dostępne na Portalu.

7. REGULAMIN –niniejszy regulamin.

8. SKLEP INTERNETOWY/WYSYŁKOWY (SKLEP) –sklep wysyłkowy Sprzedawcy dostępny na Portalu, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży.

9. UMOWA SPRZEDAŻY –umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Portalu.

10. USŁUGA ELEKTRONICZNA –usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.

11. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA –ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).

12. Koszty dostawy przesyłek zawierają się w kwocie od 40 zł do 300 zł i są zależne od gabarytu przesyłki. Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 2000 zł. Przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy FHU MIM S.C. ZBIGNIEW MAMALA, EWA MAMALA koszty dostawy wynoszą 0 zł.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu oraz zasady zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Portalu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

2. Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219). Usługi te oraz sprzedaż Produktów podlegają jednocześnie regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 

3. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w
terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014
r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu
towaru w terminie czternastu dni.

4.Administrator będzie kontaktował się z Klientem na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta na Portalu. 

5. Klient może kontaktować się z Administratorem z pomocą: a. telefonu: 504 164 856, lub adresu korespondencyjnego: ul. Maksymiliana Marii Kolbego 6, 34-730 Mszana Dolna

6. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący

7. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta

III. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH – INFORMACJE OGÓLNE

1. W ramach Portalu udostępniane są usługi sklepu internetowego (dalej: "SI"), a także treści informacyjne.

2. Korzystanie z treści zawartych w Portalu oraz ze Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.

3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu Usługę elektroniczną, umożliwiającą Użytkownikom złożenie zamówienia w SI.

4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 

a. Komputer lub telefon z dostępem do Internetu;

b. Dostęp do poczty elektronicznej.

c. Przeglądarka internetowa.

5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

9 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219).

IV. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH – ZASADY

1. W ramach Portalu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

2. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych: 

a. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi.

b. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w SI jest zawierana na czas składnia Zamówienia.

3. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

a. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: biuro@mimmeble.pl

b. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony lub tymczasowo zablokować możliwość rezerwacji Produktów, w wypadku, gdy Użytkownik obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

c. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

d. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie za porozumienia Stron.

4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Portal korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw.cookies). Stosowane przez Usługodawcę cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować świadczoną usługę indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisaną wartość. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Portalu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: 

a. Konfiguracji strony internetowej Portalu : 

dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu;

rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

b. uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika na Portalu;

c. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Portalu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

e. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Usługodawcę;

f. dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

g. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

h. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Portalu,

i. świadczenia usług reklamowych.

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Portalu.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Dla wybranych Produktów prezentowanych na Portalu, poza usługą SI, dostępna jest możliwość zakupu w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę. 

2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i składa się ona z nominalnej wartości danego Produktu oraz kosztu wydania Produktu, który zawiera podatek VAT. Niezależnie od ceny Produktu, Klient ponosi koszt dostawy Produktu zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.

5. Złożenie zamówienia możliwe jest dla niezarejestrowanego na Portalu Klienta. W celu złożenia zamówienia na Produkt, Klient zobowiązany jest wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego, za pomocą interaktywnego formularza dokonać wyboru Produktu i wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.

6. W trakcie składania zamówienia należy wskazać dane niezbędne do realizacji zamówienia i dostawy (imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, Produkt, ilość Produktu, sposób płatności, sposób dostawy, dane do wysyłki. W trakcie składania zamówienia –do momentu złożenia zamówienia –Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.

7. Złożenie zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola "wyślij zamówienie na maila". Klient poprzez kliknięcie tego przycisku zobowiązuje się do zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści zamówienia Produktu. Sprzedawcy przysługuje prawo do odmowy realizacji zamówienia Produktu w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia Produktu przez Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści zamówienia Produktu.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego w każdym czasie. Powyższe uprawnienie dotyczy złożonych zamówień Produktów.

10. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje zamówienie do realizacji –w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów dostawy Produktu. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

VI. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA - DOSTAWA

1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 31dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. Sprzedawca dostarczy Produkty za pośrednictwem kuriera.

2. Dostawa Produktów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Klient ponosi koszty dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie Sklepu Internetowego w dziale "Dostawa".

4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

5. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania zamówienia Produktu przez Klienta.

VII. PŁATNOŚĆ

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

Płatność zwykłym przelewem bankowym, numer konta: 40 1050 1722 1000 0097 1385 2763 (ING BANK ŚLĄSKI)

Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

Płatność za pobraniem przy odbiorze towaru

Płatność na raty z Credit Agricole Raty

2. Wszelkie płatności powinny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w treści oferty.

3. Korzystając z wyżej wymienionych form płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów narzuconych przez przedsiębiorców, za pomocą których płatność jest dokonywana, w szczególności banki.

VIII. WARUNKI REKLAMACJI

1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany produkt wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sklepu, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub innej na adres: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MIM S.C. ZBIGNIEW MAMALA, EWA MAMALA–  z siedzibą z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. Maksymiliana Marii Kolbego 6, 34-730 Mszana Dolna. W tym celu prosimy się skontaktować z obsługą Sklepu celem uzyskania numeru zgłoszenia reklamacyjnego z zachowaniem procedury zamówienia.

2. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie transportu, podstawą rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest protokół reklamacji.

3. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Klienta co do możliwości uszkodzenia produktu, przesyłkę należy otworzyć w obecności kuriera lub pracownika Sklepu - celem sprawdzenia, czy uszkodzenia w czasie transportu spowodowały jakiekolwiek uszkodzenia produktu - i umieścić odpowiednią adnotację w protokole. Reklamacje uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, które w żaden sposób nie dotknęły samego produktu nie będą uwzględniane, a Klient zostanie obciążony kosztem powtórnej dostawy towaru. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

4. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności kuriera lub pracownika firmy protokołu reklamacji. Protokół Klient zobligowany jest dołączyć do zgłoszenia reklamacyjnego.

5. Wszelkie wady dostarczonego towaru, braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli ujawnione po chwili odbioru towaru powinny zostać niezwłocznie zgłoszone do pracowników obsługi Sklepu.

6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory mogą się nieznacznie różnić od dostępnych.

7. Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowań lub taśm naklejonych na przesyłkę. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

8. Reklamacje dotyczące mebli tapicerowanych w obiciu z skór naturalnych, wynikających z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości itd., które znawca może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

9. Właściwości naturalne drewna takie jak miejscowe odbarwienia, słoje, sęki, różnice w odcieniach, przyjęciach lakieru itd. nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

IX. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej biuro@mimmeble.pl W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu elektronicznie, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi w formie wiadomości e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia otrzymania zamówionego Produktu przez Konsumenta.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z którego może skorzystać Konsument w realizacji prawa wskazanego w pkt 1. powyżej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Załącznik nr 2 do Regulaminu zawiera Pouczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia od odstąpieniu od umowy, na adres siedziby Sprzedawcy, przesyłką pocztową na swój koszt.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu i kosztów jego dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu wskazanych wyżej płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsument sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;